Ugovor

Ugovor br. ______
o pružanju Internet usluga

Ugovor o pružanju Internet usluga (u daljem tekstu Ugovor ) se zaključuje između

InterCom Computers
Zmaj Jovina 2
35230 Ćuprija
Koji zastupa: Goran Stojković  ing.inf.
Matični broj: 51413997
Šifra delatnosti: 30020
PIB br: 101371831
Tekući račun banke: 330-41000101-54

                     i

IME I PREZIME __________________________________________
_____________________________________________________________
(u daljem tekstu korisnik)

ADRESA
____________________________________________________________
lični broj:                 _________________________________________

Predmet  Ugovora
Član 1
Predmet Ugovora je definisanje uslova za priključenje Korisnika na Internet mrežu korišćenjem Internet sistema InterCom Computers, (u daljem tekstu InterCom).
InterCom će omogućiti Korisniku korišćenje Internet servisa (u daljem tekstu Servis) u skladu sa odredbama ovog Ugovora.

Definicija Internet servisa

Član 2
Servis čije korišćenje reguliše ovaj Ugovor, a čije funkcionisanje obezbeđuje InterCom-ov sistem, se sastoji od:
1. Pristup Internetu preko InterCom sistema
2. Maksimalni protok podataka mesečno _____ kbps, u zavisnosti od izabranog paketa usluga po važećem cenovniku
3. Raspoloživost veze veća od 95% vremena.
4. Telefonska podrška Korisniku radnim danom od 09:00 do 17:00, subotom i nedeljom od 9:00 do 14:00

Važnost Ugovora

Član 3
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obe ugovorne strane ili danom autorizovanog pristupa Servisu.
Mesečne obaveze Korisnika prema InterCom-u dospevaju danom uspostavljanja potpune funkcionalnosti Servisa, što se potvrđuje obostranim potpisivanjem Potvrde o izvršenim radovima, od strane predstavnika obe ugovorne strane ili u slučaju autorizovanog pristupa Servisu korisnik je prihvatio obaveze i odgovornost iz ovog ugovora.

Cena Servisa i način plaćanja

Član 4
Iznos pretplate za pružanje Servisa pod uslovima navedenim u članu 2 Ugovora je definisan važećim cenovnikom Servisa.
Trenutno važeći cenovnik Internet usluga je dat kao Prilog 1 Ugovora ili na sajtu davaoca usluga.
Rokovi za plaćanje redovnih mesečnih obaveza teku od dana stupanja Ugovora na snagu i plaćaju se unapred za obračunski period i paket usluga koji je izabran od strane korisnika.
InterCom je dužan da Korisniku svakog obračunskog perioda blagovremeno dostavi obaveštenje putem registrovanog e-mail naloga za rok naplate pruženih usluga na osnovu koga će Korisnik izmiriti svoje obaveze za naredni obračunski period.

Član 5
Iznosi iz cenovnika su neto iznosi.
Korisnik je u obavezi da uplati i pripadajući porez, shodno važećim zakonima.

Član 6
U slučaju neplaćanja dospelih obaveza u ugovorenom roku, Korisnik je dužan da pored navedenih iznosa plati i kamatu u iznosu od 0,2% za svaki dan zakašnjenja.

Nefunkcionisanje Servisa

Član 7
Za svaki kalendarski dan nefunkcionisanja Servisa ukoliko nefunkcionisanje prevazi|e 20%, InterCom će umanjiti mesečni iznos koji Korisnik plaća za 3,33 %.

Član 8
U slučaju otkaza, odnosno prekida rada Servisa ili njegovog nepravilnog funkcionisanja, InterCom ne prihvata odgovornost u slučaju da je to uslovljeno:

1. Nepravilnim radom opreme zbog sunčevog uticaja.
2. Prekidom rada TT veze u delu veze koji je u nadležnosti TELEKOM-a.
3. Nepravilnim radom opreme koju nije isporučio InterCom.
4. Konfiguracijom opreme izvršenom od strane Korisnika ili osoba kojima je Korisnik poverio konfigurisanje opreme, a koja nije usaglašena sa InterCom-om.
5. Višom silom.

Slučajevi obustave servisa i raskid ugovora

Član 9
9.1 Ugovor se sklapa na neodređeno vreme.

9.2. InterCom ima pravo da obustavi pružanje Servisa, u slučajevima propisanim Zakonom, i u sledećim slučajevima ukoliko:

a) Korisnik ne izvrši plaćanje dospelih obaveza u roku od 1 (jednog) dana od dana dospeća za naplatu.
InterCom će po izmirenju svih dospelih obaveza obnoviti Servis korisniku.

9.3 U slučaju da se nepravilnosti u radu dešavaju 7 (sedam) dana neprekidno po više od 360 minuta dnevno, ili se dešavaju 30 (trideset) dana sa prekidima u bilo kojih 90 (devedeset) dana, Korisnik ima diskreciono pravo da:

a)  Raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 5 (pet) dana.
Korisnik je u obavezi da isplati svoje obaveze i za otkazni period.

b) U duhu dobre volje izvrši izmenu Ugovora.
Ovakva izmena bi predstavljala Aneks Ugovora.

9.4 Ugovorne strane imaju pravo da jednostrano raskinu Ugovor, sa otkaznim rokom od 5 (pet) dana.

Član 10
Raskidom Ugovora ni jedna od ugovornih strana ne oslobađa se od ispunjavanja svih Ugovorom prihvaćenih obaveza, dospelih do dana prestanka važnosti Ugovora.
Po raskidu Ugovora Korisnik prestaje da koristi usluge servisa.

Opšte odredbe

Član 11
InterCom zadržava pravo promene cena usluga.
Korisnik će biti obavešten o promeni cena na portalu u roku od 10 (deset) dana pre dana promene cena.

Član 12
Korisnik se obavezuje da korišćenjem Servisa neće kršiti važeće Zakone i Propise Republike Srbije.

Član 13
Korisnik je saglasan da način korišćenja Servisa u potpunosti prestavlja odgovornost Korisnika i da InterCom ni u kom slučaju i ni pod kojim okolnostima ne snosi odgovornost za moguću neposrednu ili posrednu štetu, troškove, zahteve i gubitke nastale korišćenjem servisa.

Prelazne i završne odredbe

Član 14
Ugovorne strane su saglasne da sve informacije dobijene od druge strane vezane za Ugovor imaju status poverljivih poslovnih informacije i da neće biti saopštavane trećim licima bez prethodne saglasnosti obe ugovorne strane.
Za posebno osetljive informacije bilo koja ugovorna strana može zahtevati da se saglasnost za otkrivanje tih  informacija trećim licima da u pismenoj formi.

Član 15
Sve eventualne probleme nastale tokom važnosti Ugovora a vezane za Servis, ugovorne strane će rešavati sporazumno, u duhu dobre poslovne saradnje.
U slučaju da je to nemoguće, za rešavanje sporova nadležan je Opštinski sud u Ćupriji.

Član 16
Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak.

Naši
Partneri